Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2018-05-09 19:14:17

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka
5 czerwca 2018 roku
w godzinach 9:00-14:00
odbędzie się wycieczka
dla wszystkich grup wiekowych na Święty Krzyż.

                                                 
                                                  Wśród licznych atrakcji między innymi: 

- wjazd na Święty Krzyż „ Kolejką Świętokrzyską”,
której trasa wiedzie przez Świętokrzyski Park Narodowy;
- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Muzeum Misyjnego;
- rozmowa o miejscach Pamięci Narodowej;
- zwiedzanie zespołu klasztornego jednego z najstarszych sanktuariów na terenie Polski
- Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz
- piknik na zielonych terenach Bazyliki
. 

więcej...

2018-05-08 20:52:52

Festyn Rodzinny

                                          Z okazji obchodów
                     Międzynarodowego Dnia Rodziny

                     dnia 15 maja 2018r.zapraszamy do wzięcia udziału
                                    w FESTYNIE RODZINNYM,
                   będącym okazją do spędzenia czasu ze swoim dzieckiem.

W programie:
- od 12.00. do 12.30. - uroczyste występy dzieci dedykowane Rodzicom

- od 12.30. do 13.00. - pokaz treningu karate oraz gra w piłkę nożną pod opieką
  Juniorów Korony Kielce
- od 13.00. do 14.00. - włączenie się w jedną z dwóch form aktywnego spędzenia  
  czasu:
1. Zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym
2. "Maraton na kółkach " na pobliskim fragmencie ścieżki rowerowej
   na Dolinach.


Prosimy o zapisywanie się na listach u wychowawców.
Koszt udziału dziecka w festynie: 4 zł.

                      Mamo, Tato pobaw się że mną!

więcej...

2018-05-06 20:59:12

Rowerowy Maj

                                        Zapraszamy
                                do zbierania punktów w ogólnopolskiej akcji
                               "Rowerowy Maj"!


Przedszkolaki dostają naklejki do książeczki rowerowej ( punkty) za przyjazd do przedszkola pojazdem na kółkach ( rower, rower biegowy, hulajnoga).
Rywalizacja trwa do 30 maja!

Szczegółowe informacje dostępne u wychowawców oraz koordynatora akcji Małgorzaty Zapały.

więcej...

2018-04-23 18:04:12

Zebranie z Rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI
odbędzie się
25.04.2018r. (środa)
o godz.16.30
w sali nr II.

więcej...

2018-03-30 17:42:07

Rekrutacja 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 12.00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 12:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie

(logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.04.2018r. do 27.04.2018r., adres strony na której będzie można logować dziecko kielce.formico.pl ) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 12:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy  polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

  • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r..

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

              od 300 % - od 2022,00 zł

1

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
  • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych: 

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 

więcej...

2018-03-29 22:16:02

Akcja Nasze Przedszkolaki

Redakcja "Echa Dnia" po raz kolejny organizuje akcję "Nasze Przedszkolaki".

W tym roku będzie ona przebiegać pod hasłem "Przedszkolaki mają talent".

Każda z grup z naszego przedszkola, w tym klub "Iskierki" zaprezentuje krótki repertuar.

Występ zostanie nakręcony przez dziennikarza Echa Dnia, zostaną również zrobione wszystkim grupom zdjęcia 13 kwietnia 2018r.

Filmy oraz zdjęcia grup opublikowane będą na portalu www.echodnia.eu Zdjęcia znajdą się również w dodatku specjalnym Echa Dnia 25 kwietnia 2018r.

więcej...

2018-03-29 15:30:50

Życzenia

Pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju
życzy Dyrekcja i pracownicy
Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach.

więcej...

2018-03-22 07:27:42

Rekrutacja 2018

Uwaga!

Już niedługo
REKRUTACJA

więcej...

2018-03-21 16:08:19

OGŁOSZENIE

Nasza Eko-Marzanna bierze udział w konkursie

na „Najpiękniejszą Marzannę.”

Prosimy głosować od 22.03.2018r. od godz. 9.00

do 06.04.2018r. do godz.17.00 wysyłając

SMS na numer 7243 o treści: Konkurs 1

(koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

 

Naszą Marzannę  można oglądać w Muzeum Zabawy i Zabawek

w Kielcach w dniach od 21.03. do 16.04.2018r.

 

 Prosimy o zaangażowanie, 

DZIĘKUJEMY

więcej...

2018-03-06 20:42:28

Ogłoszenie - pomiar poziomu cukru

W dniach 15 - 16 marca 2018r. w godzinach 14.00 - 16.00 możliwe będzie dokonywanie darmowych pomiarów
glikemii (poziomu cukru)
na terenie naszego przedszkola.

Warunkiem wykonania pomiaru jest przystąpienie do niego co najmniej 2 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.
Wszystkich chętnych zapraszamy

więcej...

2018-03-06 20:41:19

Ogłoszenie - pomiar ciśnienia

W dniach 13 - 14 marca 2018r. w godzinach 14.00 - 16. 00
możliwe będzie dokonywanie darmowych pomiarów
ciśnienia tętniczego krwi na terenie naszego przedszkola.

Wszystkich chętnych zapraszamy

więcej...

2018-02-01 20:00:38

Zebranie z Rodzicami


ZEBRANIE Z RODZICAMI
odbędzie się
06.02.2018r. (wtorek)
o godz.16.30
w sali nr II.

więcej...

2018-01-29 06:52:37

Bal Karnawałowy w przedszkolu

Dnia 5 lutego 2018r. (poniedziałek)
w godz.9.15-11.15
w naszym przedszkolu odbędzie się
BAL KARNAWAŁOWY.

więcej...

2018-01-03 20:56:16

Ogłoszenie

     Trwając w radosnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia pragniemy poinformować wszystkich uczestników przedstawienia jasełkowego pt. „Śpiewaj i tańcz Ziemio cała dla Jezusa”, iż podczas spotkania zebrano kwotę 575 zł na cele misyjne dla polskich misjonarzy pracujących w Ameryce Południowej.  Pieniądze zostały wpłacone na konto Misyjnych Dzieł Diecezji Kieleckiej dn. 22.12.2017  (dowód wpłaty na tablicy w przedszkolu).

     Ponadto informujemy, iż z przedstawienia jasełkowego został nakręcony profesjonalny film, który można zakupić w przedszkolu u pani Renaty Kurtek.

Koszt płyty DVD w kopercie – 3 zł

Koszt płyty FOTO w kopercie – 3 zł

Koszt albumu DVD + FOTO w oprawie – 31 zł

Koszt rozszerzonego nagrania filmowego ze zdjęciami na pen drive w systemie HD – 65 zł

W przedszkolu można zapisać się na listę chętnych do nabycia określonego rodzaju nagrania. Prosimy wpisywać imię i nazwisko oraz ilość sztuk przy nazwisku.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Babciom i Dziadkom zaangażowanym w pomoc związaną z organizacją jasełek.

Szczególne podziękowania kierujemy do WIDEOCENTRUM.pl Tomasz Gajewski za zdjęcia i film z jasełek.

 

                                                Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

więcej...

2017-12-05 21:56:14

Jasełka 2017

Zaproszenie!

 

Serdecznie zapraszamy na jasełka misyjne

 pt. „Śpiewaj i tańcz ziemio cała dla Jezusa”  

w wykonaniu dzieci z IPS nr 27 w Kielcach,

które odbędą się 19.12.2017 r. o godz. 15.30 

w kaplicy kościoła  Św. Franciszka Ojców Kapucynów

przy ul. Warszawskiej.

 

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

 

P.s. Prosimy Rodziców o pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów na przedstawienie jasełkowe. W tej sprawie prosimy kontaktować się z wychowawcami grup lub panią Renatą Kurtek. W dniu jasełek prosimy Rodziców o przyprowadzenie dzieci do kaplicy na godz.15.00, a następnie przebranie ich w stroje i oddanie pod opiekę wychowawców w celu rozmieszczenia na scenie, tak aby jasełka rozpoczęły się o godz. 15.30. Rodzice, którzy nie mogą odebrać dzieci z przedszkola przed godziną 15.00 winni zgłosić się do wychowawców, aby oni przeprowadzili dzieci do kaplicy i przygotowali do jasełek.

Ponadto przypominamy o możliwości uczenia dzieci kolęd wg wcześniej podanej informacji, aby wszystkie dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu.

więcej...

2017-11-28 22:24:40

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

6 grudnia 2017r. odbędzie się w naszym przedszkolu SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

według harmonogramu:

GRUPA I godz. 9.30

GRUPA II godz. 10.00

GRUPA III godz. 10.30

GRUPA IV godz. 11.00

 

więcej...

2017-11-22 17:15:54

Wykaz kolęd i pastorałek - Jasełka 2017

Wykaz kolęd i pastorałek, które będą śpiewane

 przez dzieci podczas przedstawienia jasełkowego 

w kościele parafialnym p. w. Świętego Franciszka z Asyżu.

 

 

Kolędy:

- Dzisiaj w Betlejem

- Wśród nocnej ciszy

- Pójdźmy wszyscy do stajenki

- Przybieżeli do Betlejem pasterze

- Lulajże Jezuniu

- O gwiazdo betlejemska

 

Pastorałki:

- Jezusa narodzonego - tradycyjna

- W grudniowe noce – Gawęda

- Gdzie Ty mieszkasz - Gawęda

- Świeć gwiazdeczko – Arki Noego

- Pastuszek bosy

- Grajmy Panu- Gawęda

- Trzej wielcy królowie - Józefinki

- Życzenia – Po kolędzie chodzimy – Arka Noego

 

Prosimy Rodziców o utrwalanie znajomości kolęd i pastorałek

w domu. Teksty i wykonanie można odnaleźć w Internecie, wpisując na youtube tytuł i wykonawcę.

 

Życzę radosnego kolędowania razem z dziećmi.

 

 

                                                                                                                    Renata Kurtek

 

 

Wykaz kolęd i pastorałek na Jasełka 2017

pt. „Śpiewaj i tańcz ziemio cała dla Jezusa”

 

więcej...

2017-11-14 20:06:31

Ogłoszenie dla Rodziców

Zebranie z Rodzicami

Dnia 21.11.2017r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się:

1) spotkanie ogólne - sala nr 2;
                                         2) spotkanie z nauczycielami poszczególnych grup w salach.

więcej...

2017-09-26 21:58:33

Badanie postawy ciała

W dniach 2, 3, 4 (poniedziałek, wtorek, środa) października 2017 roku

od godziny 9.00

odbędą się na terenie przedszkola badania postawy ciała.

                                                                                                                    Małgorzata Stańczyk

więcej...

2017-09-12 16:24:31

Zapraszamy na badanie.

 

W dniach od 02.10 – 05.10 2017

na terenie naszego przedszkola zostaną przeprowadzone badania postawy

przez Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „Terapeuta”.

Koszt badania to 15 zł, każde badane dziecko otrzyma informację opisową .

Pisemną zgodę na przeprowadzenie badania można odebrać u wychowawcy grupy

lub u pani Małgorzaty Stańczyk.

więcej...